azut media

Opći uvijeti poslovanja i izjava o zaštiti podataka


AZUT Digital d.o.o.
Zagreb


 PREDMET

Članak 1.


Općim uvjetima poslovanja uređuju se uvjeti pod kojima trgovačko društvo AZUT Digital d.o.o. Zagreb, Kušlanova 27, OIB:83247361073, MB:081095759 (u daljnjem tekstu: Društvo), zasniva suradnju i pruža usluge pravnim osobama i poduzetnicima registriranim na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Klijent/i)

Općim uvjetima poslovanja Društvo osigurava primjenu dobrih poslovnih običaja, dobre poslovne prakse i korektnog odnosa prema klijentima, kao i usklađenost Općih uvjeta s važećim propisima.


POJAM KLIJENTA

Članak 2.


 Klijent Društva je osoba s kojom je Društvo zaključilo ugovor o pružanju usluga, usmenim ili pisanim putem i to:

U odnosu na Klijente Društvo primjenjuje princip jednakosti i dobrih poslovnih običaja.


 UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

Članak 3.


Ugovor o pružanju usluga predstavlja suglasnost volje Klijenta i Društva u pogledu bitnih elemenata ponude, i to: vrste i načina pružanja usluge, visine i načina plaćanja cijene usluge. Suglasnost volje mogu izraziti isključivo zakonski zastupnici Klijenta, odnosno osobe za to ovlaštene od strane zakonskog zastupnika Klijenta.

Ugovor može biti zaključen u usmenom i pisanom obliku.

Kada se Ugovor zaključuje u usmenom obliku, isti se zaključuje putem telefonskog razgovora koji se snima, a smatra se zaključenim trenutkom prihvaćanja od strane Klijenta bitnih elemenata ponude i to: vrstom i načinom pružanja usluge, visinom i načinom plaćanja cijene usluge.

Ugovor u pisanom obliku zaključuje se samo iznimno, odnosno ukoliko budući Klijent tijekom telefonskog razgovora izričito izrazi želju za tim. Ugovor u pisanom obliku smatra se zaključenim ili razmjenom elektronske pošte u kojoj su iskomunicirani bitni elementi ponude i prihvat ponude, ili u formalnom obliku na posebnom dokumentu koji sadrži potpise zakonskih zastupnika, ili osoba ovlaštenih za potpisivanje od strane zakonskih zastupnika Klijenta i Društva, te pečate Klijenta i društva.

Ugovor se sklapa na vremenski period od jedne (1) godine i ne produžuje se automatski.

Ugovor se može mijenjati isključivo suglasnošću volje Klijenta i Društva, a promjene stupaju na snagu davanjem suglasnosti volje postignute na način kako je opisano u ovom članku.


 USLUGE

Članak 4.


a) Portal Moja Djelatnost 

U roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluga, Društvo će na svojoj internetskoj stranici u okviru portala www.moja-djelatnost.hr uvrstiti poslovne podatke Klijenta koji obavezno uključuju: poslovno ime Klijenta, pravnu formu, kontakt podatke Klijenta, reklamne materijale, logo i druge znakove razlikovanja Klijenta, prikaz adrese sjedišta Klijenta na aktivnoj mapi, kratak opis poslovne djelatnosti Klijenta, popis tržišta na kojima Klijent posluje i druge poslovne podatke Klijenta.

Pristupom Ugovoru Klijent izražava svoju suglasnost vezano uz to da će njegovi poslovni podaci biti vidljivi na službenoj internetskoj stranici Društva za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

Klijent bez naknade Društvu ustupa pravo da njegove poslovne podatke objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici, a Društvo se obvezuje poslovne podatke Klijenta koristiti isključivo u svrhu objavljivanja na svojoj internetskoj stranici u okviru portala www.moja-djelatnost.hr

b) Tiskano izdanje imenika Moja djelatnost

U roku od jedne (1) godine, oglas će u dogovorenom obliku biti objavljen u tiskanoj verziji poslovnog imenika Moja djelatnost, koji će biti distribuiran kroz cijelu Hrvatsku. Izdanja imenika vidljiva su na poveznici www.azut-digital.info/izdanja

c) Komentiranje i puštanje potraživanja na oglasima

Komentari, ocjene te potraživanja na portalu su provjerena kroz administrativnu službu, koja osigurava da komentari ne sadrže govor mržnje, neprimjerni te neukusni sadržaj. Potraživanja, ocjene ili komentari su vidljivi tek nakon potvrde od strane administrativne službe. Sve ocjene, komentari te potraživanja su vidljiva svima. Kontaktni podaci na potraživanjima su vidljivi samo vlasniku tvrtke. Azut Digital d.o.o. ne odgovara za istinitost komentara, potraživanja ili ocjena, te ne odgovara u slučaju ikakve štete prouzročene od strane korisnika ili svrhe ostavljanja komentara, potraživanja ili ocjena.


 CIJENA USLUGE I NAČIN PLAĆANJA

Članak 5.


Cijena usluge za period od jedne (1) godine iznosi 295 €+ PDV.

Cijena je određena u obliku godišnje pretplate koja se prema pravilu plaća unaprijed. Na odobren zahtjev Klijenta može biti ugovoreno plaćanje u ratama, a najviše u 2 jednake mjesečne rate.

Klijent je obavezan platiti cijenu u skladu s ispostavljenom fakturom, u roku od 8 dana od dana prijema fakture, u suprotnom duguje zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju prestanka Ugovora o pružanju usluga u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja, cijena će biti umanjena proporcionalno pruženim uslugama, o čemu će se Društvo i Klijent sporazumno dogovoriti.

Da bi ostvario pravo na umanjenje cijene temeljem ovog članka Klijent je dužan dostaviti odgovarajuću računovodstvenu dokumentaciju.


 KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI

Članak 6.


Društvo ne odgovara za poziciju u tražilici, ako je odabrana ključna riječ neprikladna za pretraživače.

Društvo ne odgovara za istinitost podataka objavljenim na web stranici.


 RASKID UGOVORA

 Članak 7.


Ugovor može prestati sporazumom ugovornih strana ili jednostranim raskidom uslijed nastupanja opravdanih razloga za otkaz, jednostranom izjavom volje: usmeno, pisanim putem ili putem elektronske pošte, uz ostavljanje otkaznog roka od 5 dana.

Opravdanim razlozima u smislu ovog članka smatraju se:

Ugovor može biti jednostrano raskinut bez obzira na razlog i bez ostavljanja otkaznog roka u roku od 10 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluge, odnosno u roku od 5 dana od dana dostavljanja prve fakture, što nastupi kasnije, pisanim ili usmenim obavještavanjem Društva.

Raskid ne utječe na obvezu Klijenta da plati cijenu, u smislu članka 5 ovih Općih uvjeta poslovanja. Raskidom ugovora prestaju sva druga prava i obveze iz ugovornog odnosa.


RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 8.

Društvo i Klijent će nastojati sva sporna pitanja riješiti mirnim putem u vansudskom postupku, a ukoliko to nije moguće ugovara se sudska nadležnost.


Za kontakt sa službenikom za zaštitu osobnih podataka nam pišite na:

gdpr@moja-djelatnost.hr


OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Obavještavanje o obradi osobnih podataka

Azut digital obavještava sve poslovne suradnike i korisnike usluga o načinu i svrsi obrade i korištenja osobnih podataka, kao i o pravima osoba na koja se podaci odnose, a u smislu odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju incidenata odnosno kompromitiranja osobnih podataka Azut digital je obvezan o tome obavijestiti nadležno tijelo za zaštitu osobnih podataka u roku od 72 sata uz dostavljanje detaljnog izvještaja o slučaju, kao i svim osobama čiji su podaci kompromitirani.

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba, odnosno u skladu sa zakonskim propisima o rokovima čuvanja dokumentacije i podataka.

Obrada osobnih podataka nije dozvoljena ako:

 1. Ne postoji pravomoćan pristanak za obradu ili se obrada vrši bez zakonskog ovlaštenja;
 2. Se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka osobe ili zakonskog ovlaštenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe;
 3. Svrha obrade nije jasno određena, ako je izmijenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 4. Je osoba na koju se podaci odnose određena ili odrediva i nakon što se ostvari svrha obrade;
 5. Je način obrade nedozvoljen;
 6. Je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodoban za ostvarenje svrhe obrade;
 7. Su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmjerni svrsi obrade;
 8. Je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na vjerodostojnom izvoru ili je zastarjeo.

VAŠA PRAVA

Transparentnost

Azut digital je transparentan prema osobama na koje se podaci koji se obrađuju odnose. U skladu sa svojim obavezama, on je otvoren i dostupan za komunikaciju te pruža informacije o aktivnostima obrade podataka u sažetoj, transparentnoj, razumljivoj i lako dostupnoj formi, koristeći jasan i jednostavan jezik. 

Ukoliko se osobni podaci ne prikupljaju neposredno od osobe na koju se podaci odnose, Azut digital nije obvezan  pružiti   informacije u sljedećim situacijama:

 1. Osoba na koju se podaci odnose već ima te informacije;
 2. Je pružanje takvih informacija nemoguće ili bi zahtjevalo nesrazmjeran trošak vremena i sredstava, pod pretpostavkom da je rukovatelj poduzeo odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda, kao i legitimnih interesa osoba na koje se podaci odnose, uključujući i javno objavljivanje;
 3. Je pribavljanje ili otkrivanje osobnih podataka izričito propisano zakonom EU ili EU države članice, kojim se osiguravaju odgovarajuće mjere zaštite legitimnih interesa osoba na koje se podaci odnose;
 4. Se povjerljivost osobnih podataka sačuvati u skladu sa propisanom obavezom čuvanja profesionalne tajne u skladu sa regulativom EU ili EU države (e.g. odvjetnička tajna, liječnik-pacijent).

Pravo na uvid 

Osoba na koju se odnose podaci ima pravo od tvrtke Azut digital zatražiti informaciju da li obrađuje podatke o njoj, uvid u te informacije, kao i informacije koje se pružaju kada se osobni podaci prikupljaju/ne prikupljaju neposredno od osobe na koju se ti podaci odnose.

Azut digital ne iznosi podatake izvan teritorije Republike Hrvatske.     

Azut digital je obavezan da, na zahtjev osobe na koju se odnose podaci, izda kopiju podataka koji se na tu osobu odnose. Kada je ovaj zahtjev u elektronskom obliku, informacija se pruža u uobičajeno korištenom elektronskom formatu. Također, tamo gde je moguće, Azut digital će omogućiti osobama na koje se podaci odnose daljinski pristup sigurnom sustavu koji omogućava direktan pristup podacima.

Pravo na uvid ne može negativno utjecati na prava i slobode drugih, uključujući poslovnu tajnu i pravo intelektualnog dobra, a posebno autorsko pravo koje štiti softver (sustav koji dopušta pristup).

Pravo na ispravak 

Osoba na koju se odnose podaci ima pravo zahtjevati ispravak netočnih podataka koji se odnose na tu osobu. Ovo pravo također podrazumijeva da ta osoba ima pravo dopuniti nepotpune podatke, davanjem dopunske izjave.

Pravo na prenošenje 

Osoba na koju se odnose podaci ima pravo da od Azut digitala zatraži natrag osobne podatke koje je prosljedila, u slučaju da:

 1. Je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora 
 2. Ako se obrada vrši automatizirano.

Prenošenje podataka je moguće samo ako je osnova obrade pristanak ili ugovor. 

Ostvarivanje ovog prava ne može štetno utjecati na ostvarivanje prava i sloboda drugih osoba.

Kako bi se Azut digital zaštitio od osoba koje zloupotrebljavaju ovo pravo tako što često traže podatke (i na taj način ih veoma učinkovito „trolaju“), Azut digital može zatražiti razumnu naknadu za svaki takav zahtjev (osim prvog koji je besplatan).

Pravo na zaborav 

Omogućava Vam da zatražite brisanje bilo kojih osobnih podataka, između ostalih i onih koji su javno dostupni, kao što su rezultati pretraživanja i objave na društvenim mrežama. Ukoliko  Azut digital ne može dokazati da mu je neophodno zadržati podatke, mora ih obrisati.

Kontaktni podaci za upite oko zaštite osobnih podataka :

e-pošta : gdpr@moja-djelatnost.hr

Ograničenja brisanja

Pravo na zaborav nije neograničeno. Svi zahtjevi  podliježu posebnoj analizi. Na Azut digital-u je da uz službenika za zaštitu podataka utvrdi smatra li zahtjeve opravdanima.

Azut Digital d.o.o. @ 20.5.2018