Dodaj svoju tvrtku Nazovite nas 01 6314 299, 091 444 3515
Gradnja i nekretnine

Gradnja i nekretnine


Na portalu Moja djelatnost možete pronaći odličnu bazu podataka sudskih vještaka sa područja Republike Hrvatske. Ukoliko trebate usluge sudskog vještaka pogledajte naše stranice i odaberite sudskog vještaka čije usluge najviše odgovaraju Vašim potrebama.

Kako bi bili sigurni u ispravnost i točnost vještačenja važno je odabrati kvalitetnog i profesionalnog sudskog vještaka koji će svoj posao obaviti brzo i pouzdano.

Stalnim sudskim vještakom može biti imenovana osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, državljanin države članice Europske unije ili državljanin države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. 

Nakon završenog odgovarajućeg studija odnosno odgovarajuće škole podrazumijeva se da je osoba radila na poslovima u struci, da je uspješno završila stručnu obuku i da ima sklopljenu policu osiguranja od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka.


Posao sudskog vještaka

Nalaz i mišljenje, odnosno izvještaj vještaka sadrži zapažanja i zaključke vještaka vezano za određeni predmet vještačenja i on je dokaz, logički oblik postupka u dokazivanju uz navođenje razloga i argumenata za određenu tvrdnju na osnovu zakona, propisa, pravila struke, iskustva i vještine. 

Mišljenje vještaka, sud ocjenjuje kao i druge dokaze, po svom uvjerenju na osnovu savjesne i brižljive procjene dokaza. Iako sud ne raspolaže sa stručnim znanjem iz predmeta vještačenja, ovlašten je da ocijeni nalaz i mišljenje vještaka kao i druge dokaze.

Stalni sudski vještak dužan je pridržavati se rokova određenih odlukom kojom mu je vještačenje povjereno. Stalni sudski vještak dužan je čuvati kao tajnu sve ono što je saznao u obavljanju poslova stalnog sudskog vještaka.

Poslove sudskog vještačenja mogu obavljati pravne osobe koje su u svojoj djelatnosti registrirane i za obavljanje vještačenja za određeno područje, a što dokazuju rješenjem iz nadležnog sudskog registra. Zaposlenici koji su imenovani stalnim sudskim vještacima moraju imati zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka.Gradnja i nekretnine
Sudski vještaci


  • 01 63 14 299
  • info@moja-djelatnost.hr